Uudis

Tudengeid oodatakse osalema võrdse kohtlemise uuringus!

Esmakordselt uuritakse Eesti tudengkonna hoiakuid ja suhtumist soolisesse võrdõiguslikkusesse. Mõttekeskuse Praxis korraldatava küsitluse eesmärk on kaasata kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengeid teemakohaste uute ainekursuste koostamisse.

Küsitlusest http://bit.ly/tudengitekysitlus on osa võtma oodatud kõik, kes omandavad kõrgharidust kas rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes, magistriõppes või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppes. Ei ole oluline, mitmendat aastat ülikoolis õpitakse, mitmendat haridust omandatakse ega ka see kui ollakse hetkel hoopis akadeemilisel puhkusel.

Küsitlus on avatud 5. novembrini!
Kõigi vastajate vahel loositakse välja iPad.

Küsitluse eesmärk on uurida, millisena näevad ja kogevad tudengid Eesti ühiskonda just soolise tasakaalu aspektist. Kogutakse teavet, millised on tudengite isiklikud kogemused võrdse kohtlemisega. Samuti soovitakse tagasisidet, kas ja kuidas peaks võrdse kohtlemise ja soolise tasakaalu teemat Eesti koolides ja ülikoolides käsitlema.

Küsitlustulemuste ja teiste materjalide baasilt arendatakse esmalt välja ainekursused õpetajakoolituse ja sotsiaalteaduste tudengitele, et nad oskaksid oma tulevases töös sooaspektiga paremini arvestada. Lisaks töötavad Praxise analüütikud välja täienduskoolituskursuse õpetajatele, kes juba koolis töötavad.
    
Kontakt
Helen Biin
Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik
helen.biin@praxis.ee   

Küsitlust ja kursuste väljatöötamist korraldatakse projekti „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse“ raames ning seda rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist.
 28.10.2014 13:34


Tagasi