Uudis

Tallinna Majanduskool käivitas Eestis ainulaadse kindlustuse spetsialistide kutseõppe

Õppekava läbinul on võimalus leida rakendust kindlustusvaldkonnas ning kindlustussektori ettevõtetel võimalus rakendada koheselt igapäevatöös esmase ettevalmistuse saanud kindlustusspetsialiste.


Tallinna Majanduskool käivitas koostöös Eesti Kindlustusseltside Liiduga kindlustuse spetsialisti õppekava. Õppekava on praktilise suunitlusega ning enamus lektoritest on valitud kindlustusvaldkonna praktilise poolega kokku puutuvate asjatundjate seast. Programmi tulemusena on kindlustussektori ettevõtetel võimalus leida tulevasi töötajaid ilma suurema ajakuluta, kuna kursuse läbimisega kaasnevad ka praktilised oskused, mis on piisavad tegevuse alustamiseks mistahes kindlustust puutuval tegevusalal. Samuti on õppekava läbinul eelis tööturul, kuna teda ei pea enam koolitama kindlustuse üldiste toimimise põhimõtete osas.

Statistikaameti andmetel oli 2012. aastal finants-, sh kindlustussektoris hõivatud 10 500 töötajat, kellest kindlustusseltsides töötab Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel umbes 1 600 inimest. Samas on otseselt kindlustustegevusega hõivatud märkimisväärne arv töötajaid ka kindlustusmaakleri teenust osutavates ettevõtetes ja kindlustusteenuse osutamisega seotud muudes ettevõtetes (n. pangad, autoremondiettevõtted jne.).

Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul tingib praktilise vajaduse õppekava järele asjaolu, et Eesti kindlustussektori taassünni juures olnud ja tihti ka varasemalt vastava ettevalmistuse saanud põlvkond on järk- järgult lahkumas tööturult. Samas süstemaatiline kindlustusvaldkonna asjatundjate ettevalmistus Eestis kutseõppe tasemel tänaseni puudus. Andres Piirsalu sõnade kohaselt on teadlikkus kindlustusteenuse  toimimise põhimõtetest ja lisaväärtusest Eestis madal. Sellele viitab tema sõnul kasvõi võrdlus arenenumate riikidega- kui Šveitsis, Hollandis või ka näiteks meie naaberriigis Soomes moodustab kindlustusteenus rahvuslikust koguproduktist kümnendiku ringis, siis Eestis on see näitaja täna kordades madalam. "Eesti inimesed riskivad rohkem ja kindlustavad vähem, mis kokkuvõttes tähendab suuremaid kulusid kogu ühiskonnale. Seega, kui on võimalus tänu õppekavale tuua meile juurde inimesi, kes saavad aru kindlustuse toimimisest ja lisaväärtusest, on seegi päeva lõpus kasuks kogu ühiskonnale. Töötajate kvalifikatsiooni tõstmine aitab aga ilmselgelt kaasa  kindlustussektori arengule. " tõdes Piirsalu.

Tallinna Majanduskooli Ärijuhtimise osakonna juhataja Heli Ranniku sõnul on tegemist uue 5 taseme õppekavaga ning õpe toimub mittestatsionaarses õppevormis, võimaldades tööl käivatel inimestel siirduda läbi ümberõppe uude tegevusvaldkonda. Lisaks uutele sektorisse sisenejatele saavad õppeprotsessis osaleda ka kindlustusvaldkonnas tööalast tegevust alustanud uued töötajad, tagades kiiremini nende teadmiste ja oskuste nõutava taseme, mis omakoda võimaldab ettevõttel saavutada püstitatud eesmärgid. Seega õppekava tugevuseks on selge orienteeritus tööturul toimuvale, tihe koostöö potentsiaalsete tööandjatega ning erialaspetsiifiliste praktikate korraldusega koostöös kindlustusteenust pakkuvate ettevõtetega.

Eesti Kindlustusseltside Liit on Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav organisatsioon, mis loodi 15. veebruaril 1993. aastal. EKsLi eesmärk on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ja kogu riigi sotsiaal- ning majanduskeskkonna edendamisel. Kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad on EKsLi liikmed. EKsL on omakorda Euroopa kindlustusandjate ühenduse Insurance Europe liige. EKsL teeb koostööd Eesti Liikluskindlustuse Fondiga, mille liikmeteks on liikluskindlustuse kindlustusandjad.

Tallinna Majanduskool on üks vanemaid kutseõppeasutusi Eestis, olles asutatud 1906 aastal.  Kooli 18  õppekaval  õpib kokku ligi 1600 õppijat  ning oma tegevuses juhindutakse kvaliteetse praktilise suunitlusega hariduse pakkumisest, läbi mille aidatakse kaasa Eesti majanduse arendamiseks vajalike ning elukestvaks õppeks motiveeritud isiksuste kujunemisele.
 04.10.2013 14:09


Tagasi